Michal Haluza - ProM

Naša vízia a cieľ - nano world

Kto sme a čo chceme? Analýzou a pochopením potenciálu prezentujeme a implementujem nano aplikácie do praxe. V súčinnosti s partnermi prinášame produktové a technologické inovácie do rôznych oblastí. Prezentujeme princíp pridanej hodnoty a inovácie. Ako kompetentný partner s potenciálom iniciátora a následne realizátora úspešne napomáhame naším partnerom i zákazníkom. Inovácia priemyselných technológii a uvádzanie inovatívnych produktov na trh V priemyselnom technologickom systéme je prioritou implementácia nanotechnológie a súvisiacích procesov do priemyselného výrobného sektora.

V zákazníckom produktovom systéme sa venujeme uvádzaniu a propagácii hotových nanoproduktov. Medzi činnosť agentúry Prom patrí výhradné alebo obchodné zastúpenie väčšinou vývojových firiem z rôzných oblastí nanotech pre východoeurópsky región, podnikanie a poradenstvo týkajúce sa uplatnenia nanotechnologie. Prezentujeme a ponúkame inovatívne technológie a široké portfólio nových materiálov aj hotových nanovýrobkov, ktorých hlavnou črtou je pridaná hodnota (nové materiály, ľahšie, pevnejšie, superizolanty, produkty na barierovú nano ochranu, úsporu energií, nanoaditíva z rôznych oblastí atd). Naša misia je vzrušujúca a cieľ je jasný: prielom a uvedenie nanotechnologií do priemyselného a zákazníkeho sektora, s zámerom zlepšiť alebo inovovať. Zastupujeme inovatívne firmy z Čiech, UK, PL, Germany, USA z rôznych oblasti nanotechnológií, ktoré sa chcú prezentovať na trhu a hľadajú partnerov pre podporu svojích aktivít v regióne východnej Európy.

Ponúkané zlužby: Ako partnerská firma vývojových firiem z Čiech, SRN a Polska hľadáme dalšie možnosti inovácií a uplatnenia nanotech spôsobom od vývoja po hotový produkt.Vízie a ambície sú vysoké : nové vnímanie a úprava povrchov, úspora energií sú len časť našich aktivít. Zároveň poskytujeme inovatívnym spoločnostiam našu kompetenciu ako spoľahlivý partner v mnohých aspektoch : Zlepšíme konkurencieschop­nosť progresívnych firiem využívaním nových poznatkov a technologií z výzkumu Rozvíjame a zvyšujeme princíp pridanej hodnoty produktov našich partnerov a zákazníkov. Zvyšujeme kvalitovú a komerčnú hodnotu bežných produktov.

Prezentujeme nové poznatky z oblasti praktického využitia nanotechnologií Používaním surface nanotechnology môžeme a dokážeme zmeniť, upraviť vlastnosti bežných základných materiálov, dodať im kompletne nové, doposiaľ nezkombinovateľné vlastnosti, nové funkcie -úprava povrchov pomocou chemickej nanotechnologie - distribúcia hotových komerčných nanoproduktov-B2B,B2C -kompozity, aditíva, chémia, masterbath pre priemyselný sektor -úspora energie, tepelná tekutá izolácia(tepelné nanovrstvy s aerogel) -technologické inovatívne postupy, zavádzanie nových technologií-DFI -praktické riešenia problematík, zvyšovanie vplyvu nanotech-nanoaditívum do nafty, modifikátor trecích plôch - consulting surface chemical nanotechnology pre priemyselný sektor -podpora výskumu a vývoja ,aplikačný transfer do praxe - propagácia, semináre, networking, vzdelávanie

Michal Haluza-ProM
Ul. 9maja 1181/22 02404 Kysucké Nove Mesto, Slovensko
IČO: 34768602
E-mail: prom@prom.sk 
Tel. fax: 00421414215037
Pokiaľ by ste nás chceli vytočiť, tak iba telefonicky, na čísle: 00421 907 046 046
skype: nanosilvermichal